Gratis bezorging en montage door heel Nederland!

Privacy

Privacyverklaring
Laatste update: 31 mei 2018
Dit is de privacyverklaring van Slaapspecialist Drempt  gevestigd aan de Rijksweg 20, 6996 AC Drempt, Tel. 0313-476218 en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Slaapspecialist Drempt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@slaapspecialistdrempt.nl  dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Slaapspecialist Drempt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- Het afhandelen van sollicitaties;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Dmv.  Nieuwsbrieven.
Slaapspecialist Drempt  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Slaapspecialist Drempt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. En wij hanteren minimaal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
Indien u niet langer wenst dat Slaapspecialist Drempt uw gegevens gebruikt, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@slaapspecialistdrempt.nl  De verwerking van uw persoonsgegevens wordt dan, indien wij hier toe wettelijk gehouden zijn, gestaakt.
Categorie: Sollicitaties
Persoonsgegevens van sollicitanten uw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren.  Dan worden uw gegevens uiterlijk na één jaar verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden.
Slaapspecialist Drempt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Slaapspecialist Drempt  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Google Analytics.
Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Hiervoor worden ook cookies op de eindapparatuur van de bezoeker opgeslagen, zodat het gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De door de cookie gegenereerde informatie wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wij maken gebruik van de optie van IP-anonimisering, zodat het Google IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere lidstaten bij het Verdrag inzake de Europese Economische Ruimte in principe eerst door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om het gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en andere diensten die verband houden met het gebruik van de website en van internet uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Het plaatsen van cookies kan via de desbetreffende instelling in de browser belet worden; wij wijzen er echter op dat in dat geval niet alle functies van deze website volledig benut kunnen worden. Het registreren en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan te allen tijde voor de toekomst geblokkeerd worden. De desbetreffende plug-in voor de browser vindt u hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 
U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een "opt-out cookie" op uw website geplaatst, dat ervoor zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Slaapspecialist Drempt  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Slaapspecialist Drempt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@slaapspecialistdrempt.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Slaapspecialist Drempt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@slaapspecialistdrempt.nl  Slaapspecialist Drempt  heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen , met een virusscanner, firewall , SPF en beveiligingsupdates van windows.  Alle gegevens die u met Slaapspecialist Drempt uitwisselt via de website worden versleuteld met SSl beveiligd op basis van het  HTTPS protocol.
Slaapspecialist Drempt en andere websites.
Op de website van slaapspcialist Drempt  treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Slaapspecialist Drempt  kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
 
Wijzigingen
Slaapspecialist Drempt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van Slaapspecialist Drempt.